gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Darba attiecības
 
ineta_foto.jpg - 65.09 KB
 
Atbild LM Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece Ineta Vjakse.

•    Slimoju ar sirdi jau pusgadu. Darba devējs brīdinājis, ka atlaidīs mani no darba. Vai darba devējs tiesīgs to darīt?

Darba likuma 101.panta pirmās daļas 11.punkts paredz, ka darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu gadījumā, ja darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem. Jāņem gan vērā, ka šajā laikā neskaita grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība. Turklāt darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu ar darbinieku līdz darbspēju atgūšanai vai invaliditātes noteikšanai, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība. Jānorāda, ka šajā gadījumā uzteikuma termiņš šajā gadījumā ir 10 dienas.
Situācijā, ja ilgstoši slimojat, ir iespējams arī cits risinājums. Ja tiek saņemts ārsta atzinums, ka nespējat vairs veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, darba devējs uzsaka darba līgumu saskaņā ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas 7.punktu, vienlaikus izmaksājot arī atlaišanas pabalstu.
Ja darba tiesiskās attiecības tiks ar Jums izbeigtas, tad, protams, ir jāvēršas Nodarbinātības valsts aģentūrā, lai reģistrētos kā bezdarbnieks, ja vien neesat sasniedzis/sasniegusi pensijas vecumu.

•    Vai Darba likumā ir tāda norma (ja nav, vai varbūt par to ir runāts), ka darba devējam gadījumā, ja jāveic štatu samazināšana, ir priekšrocība vai tiesības (es pat nezinu, kā to pareizi nosaukt) izvēlēties atlaist cilvēkus, kuri strādā divos darbos (tātad vēl vienā, ne tikai pie konkrētā darba devēja) vai tos, kuri ir pensijā?

Darba devējam pirms darbinieku atlaišanas būtu jāveic darbinieku novērtēšana, tas nozīmē, ka jāizvērtē darbinieka kvalifikācija un viņa darba rezultāti. Darbinieku skaita samazināšanas gadījumā priekšrocības turpināt darbu ir tiem darbiniekiem, kuriem ir labāki darba rezultāti un augstāka kvalifikācija. Ja darba rezultāti un kvalifikācija būtiski neatšķiras, priekšrocības palikt darbā ir darbiniekiem:
- kuri pie attiecīgā darba devēja ir nostrādājuši ilgāku laiku;
- kuri pie attiecīgā darba devēja cietuši nelaimes gadījumā darbā vai saslimuši ar arodslimību;
- kuri audzina bērnu līdz 14 gadiem vai bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadiem;
- kuriem ir 2 vai vairāki apgādājamie;
- kuru ģimenes locekļiem nav pastāvīgu ienākumu;
- kuri ir cilvēki ar invaliditāti vai slimo ar staru slimību;
- kuri piedalījušies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā;
- kuriem ir mazāk nekā 5 gadi līdz pensijas vecuma sasniegšanai;
- kuri, nepārtraucot darbu, izglītības iestādē apgūst profesiju (amatu, arodu);
- kuriem piešķirts politiski represētās personas statuss.
Tas nozīmē, ka darba devējam vispirms ir jānovērtē tas, cik profesionāls ir darbinieks un kāds ir viņa ieguldījums. Blakus darba esamība vai pensionāra statuss pats par sevi nav pietiekams pamats, lai uzteiktu darba līgumu.