gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Bērni un ģimene

Politikas virsmērķis: veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību.

Politikas apakšmērķi:

 • palielināt materiālo atbalstu, kā arī uzlabot preču, pakalpojumu un vides pieejamību ģimenēm;
 • dažādot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas;
 • mazināt ģimeni destabilizējošos faktorus;
 • aizsargāt bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesības augt ģimenē.

Politikas rezultāts:

 • palielinājusies dzimstība;
 • samazinās nabadzības riskam pakļauto ģimeņu īpatsvars;
 • uzlabojas bērnu attīstībai un audzināšanai labvēlīgi apstākļi;
 • bāreņu un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vairāk iespēju augt ģimenē.

Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji: word.gif - 648 B