gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Darbības stratēģija

Labklājības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019. gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kura mērķis ir noteikt darbības virzienus, to mērķus, uzdevumus, rezultātus un rezultatīvos rādītājus, vienlaikus 2017.-2019. gadam izvirzot trīs prioritātes:
  • ģimeniskā vidē balstītas ārpusģimenes aprūpes sistēmas attīstības veicināšana bez vecāku gādības palikušiem bērniem, uzlabojot valsts atbalsta sistēmu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, vienlaikus kopumā virzoties uz sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem
  • iedzīvotāju materiālās nodrošināšanas pilnveide, sekmējot iesaistes motivāciju
  • invaliditātes noteikšanas sistēmas un paredzēto atbalsta pasākumu personām ar invaliditāti pārskatīšana un pilnveidošana

Saskaņā ar darbības stratēģijas prioritātēm Labklājības ministrija izstrādā savu ikgadējo darba plānu, nosakot konkrētus uzdevumus darbības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanai. Darbības stratēģiju novērtē, sagatavojot Labklājības ministrijas gada publisko pārskatu.

lv_id_logo.jpg - 57.38 KB