gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Ministrija

Labklājības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde darba, sociālās aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības jomā.

Vienlaikus tā ir Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda un Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām2014.-2020. gada plānošanas perioda vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde, kā arī atbildīgā iestāde nozarē Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā.

Misija
Labklājības ministrijas misija ir veidot sociāli drošu un motivējošu vidi un sekmēt ikviena iedzīvotāja līdzdalības iespējas sabiedrībā.

Vīzija
Labklājības ministrija ir uzticams partneris iedzīvotāju drošumspējas* stiprināšanai.

* Saskaņā ar Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam noteikto drošumspēja ir spēja pielāgoties mainīgiem apstākļiem

Vērtības, uz kurām Labklājības ministrija balstās savā darbībā:

  • Atbildība - mēs strādājam, sadarbojoties ar partneriem, izzinot un izprotot iedzīvotāju vajadzības, vienlaikus racionāli sabalansējot tās ar ekonomiskajām iespējām, lai rūpētos par ilgtspējīgas sociālās drošības sistēmas uzturēšanu. Mēs skaidrojam savas ieceres un lēmumus.
  • Profesionālisms - mēs saskaņoti darbojamies mainīgos apstākļos un pilnvērtīgi izmantojam savas zināšanas, prasmes un iemaņas kvalitatīvas politikas izstrādē. Esam motivēti sasniegt Labklājības ministrijas un savus personīgos profesionālos mērķus. Mēs pilnveidojam savas kompetences un esam atvērti jaunām idejām.
  • Kvalitāte - mēs ievērojam sistēmisku pieeju pamatotas, pēctecīgas, ar citām nozarēm koordinētas un uz iedzīvotāju (abiem dzimumiem) vērstas politikas un tās īstenošanas izstrādē. Mūsu darbība ir atklāta, pierādījumos balstīta un ilgtermiņā vērsta.


Labklājības ministrijas darbību reglamentē:
Valsts pārvaldes iekārtas likums

Labklājības ministrijas nolikums

Labklājības ministrijas darbības stratēģija

Labklājības ministrijas  kompetencē esošie Valdības rīcības plāna pasākumi 

Labklājības ministrijas shematiskais attēlojums pdf.gif - 641 B