gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 Valsts budžeta izdevumi
 

Labklājības ministrijas budžeta jomu finansējums

 

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi 2019.gadā un 2020.gadā sadalījumā pa budžetiem*

* bruto izdevumi (ieskaitot SB savstarpējos transfertus)

Valsts pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa pasākumiem 

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta sadalījums pa pasākumiem  

Paskaidrojums par Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām 2020. - 2022. gadā

Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām 2020. - 2022. gadā 

Valsts pensiju, sociālās apdrošināšanas pabalstu un valsts budžeta maksājumu izdevumu aprēķins

Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju un piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izdevumu aprēķins